Statut

Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama (“Sl. list CG” br.39/11) osnivačka Skupština ‘NVO EKOBIOM CRNA GORA’ (‘NGO ECOBIOM MONTENEGRO’) na sjednici od 12.09.2020. godine je usvojila:

STATUT

I OPŠTE ODREDBE

Član 1
Naziv nevladinog udruženja na crnogorskom jeziku je: ‘NVO EKOBIOM CRNA GORA’ –
a na engleskom jeziku i u skladu sa članom 13 Zakona o nevladinim organizacijama,
naziv nevladinog udruženja je ‘NGO ECOBIOM MONTENEGRO’.

Član 2
Skraćeni naziv nevladinog udruženja na crnogorskom jeziku je: ‘EKOBIOM’ –
a na engleskom jeziku skraćeni naziv nevladinog udruženja je: ‘ECOBIOM’.

Član 3
Sjedište udruženja je u Sutomoru, naselje Pobrđe, br. 252.

Član 4
Rad udruženja je javan.
Javnost rada udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem
godišnjig finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na
internet stranici udruženja, kroz socijalna medija i sl.

Član 5
Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme.

II CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 6
Ciljevi udruženja su:

1. podsticanje razvoja društvene i ekološke humanosti u Crnoj Gori, kojom se pojedinci i grupe inspirišu da dobrovoljno doprinose razvoju sigurnijeg, zdravijeg i ljepseg života u svojoj zemlji; NVO EKOBIOM CRNA GORA
2. podsticanje humanitarnih faktora, organizacija i akcija za opšte dobro, neophodnih za razvoj zdravog društva; te društvene stabilnosti, otpornosti i samoodrživosti i u
uslovima raznih prirodnih i društvenih nedaća (npr. naglih klimatskih promjena, ekonomskih kriza, epidemija i sl.);
3. podizanje svijesti stanovnika Crne Gore o značaju zdrave ishrane, zdravog načina
života, humanog odnosa prema sebi i drugima, kao i brižnog odnosa prema svojoj
životnoj okolini;
4. podsticanje zdravog razvoja mladih kroz sticanje znanja o jačanju zdravlja, kroz
sportsko-rekreativne aktivnosti i kroz učešće u volonterskim humanitarnim akcijama za opšte dobro;
5. podsticanje harmoničnih familijarnih dinamizama kao i podrške i pomoći starim i
oboljelim pojedincima, koji nemaju dovoljnu pomoć od strane familije, rodbine ili
države.

Član 7
Djelatnosti udruženja su:
1. Besplatno obrazovanje stanovnika Crne Gore o važnosti volonterskog humanitarnog aktivizma za opšte dobro; o jačanju fizičkog, mentalnog, emotivnog i socijalnog zdravlja; o podizanju kvaliteta interpersonalnih odnosa u cilju ostvarivanja harmoničnih privatnih i profesionalnih odnosa kod stanovnika Crne Gore; kao i o načinima očuvanja ekologije i unapredjenja životne sredine.
2. Organizovanje društvenih inicijativa od zdravstvene, ekološke i ekonomske koristi za Crnu Goru i sprovođenje besplatnih individualnihe i grupnih akcije u cilju jačanja
stamine, održavanja boljih međuljuckih odnosa, ekološke održivosti i prosperiteta (npr. pošumljavanje izgorijelih šuma, čišćenje plaža i sl.);
3. Organizovanje i sprovođenje podrške i pomoći ugroženim susjedima, mještanima i
građanima koji nemaju dovoljnu pomoć od strane familije, rodbine ili države.
4. Podsticanje, promovisanje i organizacija besplatnih sportsko-rekrativnih aktivnosti
poput joge, pilatesa, meditacija, tenisa, klasičnih i modernih plesova i sl.
5. Podizanje fondacija od nacionalnih i internacionalnih donatora i organizacija –
neophodnih za rad udruženja.
Obrazovanja stanovništna ce se obavljati putem besplatnih otvorenih tribina, na
webstranici udruženja, putem socijalnih medija na mrezi, te kroz saradnju sa javnim
medijima informisanja i sl.

Član 8
Nevladino udruženja je pravno lice koje ima svoj pečat. NVO EKOBIOM CRNA GORA
Pečat organizacije je okruglog oblika, po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni naziv nevladinog udruženja na crnogorskom i engleskom jeziku ‘NVO EKOBIOM CRNA GORA SUTOMORE NGO ECOBIOM MONTENEGRO’; a u sredini je logo udruženja, koji je u obliku crvenog srca sa zelenim listom, kao sto se vidi iz dole priloženog:

Pečat čuva lice ovlašćeno za zastupanje udruženja.

lll UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9
Organi udruženja su Skupština i lice ovlašćeno za zastupanje (Predsjednik).
Nevladino udruženje može imati članove, pristalice i počasne članove.

lV SKUPŠTINA

Član 10
Skupština je najviši organ upravljanja udruženjem.

Član 11
Skupštinu čine svi članovi nevladinog udruženja. Predsjednik se bira iz reda članova
udruženja na konstitutivnoj sjednici Skupštine.

Član 12
Mandat Skupštine traje 10 godina.
Po isteku mandata, Skupština nastavlja sa radom do konstituisanja nove
Skupštine, u trajanju najduže jednu godinu.
Mandat predsjednika Skupštine traje pet godina. Isto lice može biti ponovo
birano za Predsjednika Skupštine.

Član 13
Ovlašćenja Skupštine:
1. usvaja Statut udruženja;
2. usvaja izmjene i dopune Statuta;
3. bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje;
5. daje smjernice za rad nevladinog udruženja;
6. birа i rаzrješаvа druge organe udruženjа;
7. odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;
8. usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu prethodne kalendarske godine;
9. usvаjа godišnji finansijski izvještaj;
10. odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine udruženjа;
11. odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih
organa udruženja.

V SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 14
Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine.
Skupština može biti redovna i vanredna.
Skupština se saziva pismenim pozivom sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i prijedlogom njenog dnevnog reda, najmanje 10 dana prije održavanja. Uz poziv za skupštinu dostavlja se i odgovarajući materijal (izvještaji, predlozi i sl.)

Član 15
Skupština redovno zasjeda jednom u toku godine. Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Skupštine.
Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine
članstva, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

VI KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 16
Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno više od polovine članova
nevladinog udruženja, lično ili posredstvom opunomoćenog predstavnika.
Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje Predsjednik Skupštine koji otvara njeno
zasijedanje.

Član 17
Svaki član Skupštine ima jedan glas.
Na početku sjednice predsjednik Skupštine obavještava prisutne o članovima koji su
izdali punomoćje ili ovlašćenje i uračunava ih u kvorum.

Član 18
Ako se sjednica Skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se
saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

Član 19
Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta moze dati najmanje dvije
trećine članova Skupštine, kao i Predsjednik nevladinog udruženja.
O izmjenama i dopunama Statuta Skupština odlučuje se dvotrećinskom većinom glasova
prisutnih ili opunomoćenih članova udruženja.

Član 20
O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih
članova udruženja.

VII NAČIN ODLUČIVANJA

Član 21
Skupština odlučuje javnim glasanjem, koje se vrrši dizanjem ruke ili izjašnjavanjem
putem poimenične prozivke članova.

Član 22
Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje
50% plus jedan član udruženja. Tajno glasanje se vrši putem glasačkih listića.

Član 23
Odsutni član može glasati i pisanim putem.
Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u
obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.
Predsjednik Skupštine je dužan da upozna prisutni članove kako je glasao odsutni član.

VIII SKLJUČENJE PRAVA GLASA

Član 24
Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:
1. oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana;
2. o utvrdivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana;
3. o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana;
4. u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa organizacije.
Kada je interes člana iz stava 4 ovog člana protivan interesu organizacije cjeni u svakom
konkretnom slučaju Skupština.
Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do
isključenja.

IX ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

Član 25
Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine. U zapisnik se unose
podaci o radu Skupštine a naročito:
1. mjesto i dan održavanja sjednice;
2. dnevni red;
3. imena prisutnih članova;
4. ime i prezime predsjednika ili predsjedavajućeg (ukoliko predsjednik ne moze da
prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga);
5. ime i prezime zapisničara;
6. tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja;
7. rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda;
8. konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka;
9. izdvojeno mišljenje članova;
10. vrijeme završetka sjednice.

Član 26
Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.
Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

Član 27
Zapisnik potpisuje Predsjednik Skupštine i zapisničar.
Ako se zapisnik sastoji od više stranica, Predsjednik i zapisničar stavljaju na svaku
stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

Član 28
Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i
potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Član 29
Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi organizacije, kao dokument trajne
vrijednosti.

X ČLANSTVO U ORGANIZACIJI

Član 30
Član nevladinog udruženja može biti punoljetno i poslovno sposobno fizičko lice i
pravno lice koje:
1. želi da doprinese ostvarivanju ciljeva nevladinog udruženja;
2. prihvati ciljeve i djelatnosti utvrđene Statutom nevladinog udruženja;
3. plaća članarinu u skladu sa posebnom odlukom o članarini, koju donosi lice ovlašćeno
za zastupanje nevladinog udruženja.

Član 31
Postupak za prijem u članstvo nevladinog udruženja pokreće se potpisivanjem
pristupnice.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedik nevladinog udruženja, u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva i o tome bez odlaganja obavještava podnosioca zahtjeva.
Uslov za prijem u članstvo je plaćanje članarine za tekuću godinu u roku od 15 dana od
dana donošenja odluke o prijemu, pod prijetnjom njenog ukidanja.
O članovima nevladinog udruženja vodi se evidencija a naročito:
1. puno ime i prezime kao i adresa stanovanja;
2. broj telefona i email adresa;
3.datum učlanjivanja u organizaciju;
4. datum prestanka svojstva člana.
Evidencija je dostupna na uvid svim članovima nevladinog udruženja i nadležnim
organima na njihov zahtjev.

Xl PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 32
Član ima pravo da:
1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva udruženja;
2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa udruženja;
3. bira i bude biran u organe organizacije;
4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima udruženja.
Član je dužan da:
1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja;
2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima udruženja;
3. plaća članarinu;
4. obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština udruženja.

Član 33
Lice ovlašćeno za zastupanje određuje iznos članarine koju članovi udruženja plaćaju
najkasnije do kraja januara tekuće godine.
Lice ovlašćeno za zastupanje može, na osnovu transparentnih i objektivnih kriterijuma,
odrediti jednu ili više kategorija članova kojima udruženje pruža određene usluge ili
koji angažuju udruženje za određene aktivnosti od interesa za udruženja, te shodno
tome utvrditi im veću ili manju članarinu od članarine specificirane za ostale članove
udruženja.
Sa odlukom o promjeni iznosa članarine lice ovlašćeno za zastupanje dužno je da
upozna skupštinu na prvoj narednoj sjednici.

XlI PRESTANAK ČLANSTVA

Član 34
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo iz udruženja prestaje i na osnovu odluke Skupštine, u slučaju nepoštovanja
odredbi ovog statuta ili narušavanja ugleda udruženja.
Inicijativu za isključenje iz organizacije može da podnese svaki član udruženja.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za
donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u udruženju.

Xlll PRISTALICE UDRUŽENJA

Član 35
Pristalica udruženja je fizičko ili pravno lice koja materijalno ili na drugi način pomaže
rad i ostvarivanje ciljeva udruženja.
Pristalica udruženja potpisuje izjavu kojom se legitimiše u tom svojstvu i izjašnjava o
vrsti pomoći i podrške udruženju.
Pristalica ima pravo da učestvuje u realizaciji ciljeva udruženja i prisustvuju sjednici
Skupštine na kojoj se usvaja izvještaj o radu i finansijskom poslovanju udruženja bez
prava glasa, ali sa pravom da raspravlja o toj tački dnevnog reda.
O pristalicama udruženja vodi se evidenciija koja sadrži podatke o ličnom imenu ili
nazivu, datumu rođenja i adresi za fizicko lice, sjedištu pravnog lica, e-mail adresi i
kontakt telefonu, datumu davanja izjave o pristupanju, kao i o datumu, vrsti ili iznosu
pružene pomoći udruženju.

XIV POČASNI ČLAN UDRUŽENJA

Član 36
Nevladino udruženje može imati i počasnog člana.
Pod počasnim članom podrazumijeva se fizičko ili pravno lice koje je značajno
doprinjelo radu nevladinog udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva.
Počasni član dužan je da poštuje Statut i druga akta nevladinog udruženja i da čuva i
podiže njegov ugled.
Predlog za imenovanje počasnog člana podnosi Predsjednik nevladinog udruženja, a
odluku o imenovanju donosi Skupština.
Počasni član nevladinog udruženja ima pravo da učestvuje u radu Skupštine bez prava glasa, da daje predloge i sugestije u vezi sa radom organa nevladinog udruženja i da bude obavještavan o njegovom radu kada ne prisustvuje sjednicama.
Nevladino udruženje vodi posebnu evidenciju počasnih članova koja sadrži podatke o
njihovom ličnom imenu ili nazivu, adresi ili sjedištu, kontakt telefonu i email adresi.

XV LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 37
Predsjednik je lice ovlašćeno za zastupanje nevladinog udruženja.
Predsjednika imenuje Skupština na konstitutivnoj sjednici udruženja.

Član 38
Mandat Predsjednika traje pet godina.
Po isteku mandata predsjednik može biti ponovo imenovan.

XVI OVLAŠĆENJA LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 39
Predsjednik udruženja ima sljedeća ovlaščenja:
1. predlaže i izvršava odluke Skupštine;
2. organizuje obavljanje poslova nevladinog udruženja;
3. odgovara za zakonitost rada nevladinog udruženja;
4. donosi opšte akte nevladinog udruženja;
5. donosi odluke o pristupanju izradi projekata kojima se ostvaruju ciljevi nevladinog
udruženja;
6. zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u svrhu realizacije projekata
nevladinog udruženja kao i druge ugovore;
7. donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, odlučuje o
potrebi zapošljavanja ili radnog angažovanja u nevladinog udruženja, sprovodi
proceduru zapošljavanja ili radnog angažovanja i donosi odgovarajuce odluke;
8. formira radna tijela za razvoj projekata i plana aktivnosti;
9. odlučuje o logu i web stranici nevladinog udruženja;
10 podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu i periodične izvještaje;
11. podnosi Skupštini godišnji plan rada godišnji finansijski izvještaj;
12. donosi odluku o visini članarine nevladinog udruženja;
13. donosi odluku o razumnoj mjesečnoj naknadi za svoj rad u skladu sa mogućnostima nevladinog udruženja;
14. donosi odluku o razumnoj mjesečnoj ili jednokratnoj naknadi članovima nevladinog udruženja za obavljanje poslova unutar udruženja kao i za stručne konsultante;
15. redovno informiše javnost o radu i djelatnostima udruženja, putem internih i javnih glasila;
16. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i usvojenim aktima nevladinog udruženja.

XVll ODGOVORNOST LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 40
Predsjednik odgovara za svoj rad Skupštini.
Za svaku sjednicu Skupštine udruženja, Predsjednik dužan podnijeti izvještaj o svom
radu za period između dvije sjednice.

XVlll RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 41
Presjednik može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:
1. ako postoje gubici u poslovanju udruženja;
2. ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese
štetu udruženju, ili ako je usljed toga mogla nastati šteta;
3. zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog
djelokruga.

Član 42
O razriješenju Predsjednika odlučuje Skupština udruženja.
Odluka Skupštine udruženja o razrješenju Predsjednika je konačna.

XlX SLUŽBENICI (OSOBLJE)

Član 43
Službenici ce se zapošljavati u skladu sa zakonom, prema aktu o sistematizaciji radnih mjesta, koji donosi Skupština udruženja.

XX POVEZIVANJE

Član 44
Udruženje se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

XXl FINANSIRANJE

Član 45
Udruženje stiče imovinu od članarina, dobrovoljnih priloga, poklona i donacija, kao i na druge načine koji su u skladu za zakonom.

Član 46
Udruženje neće obavljati privredne djelatnosti.

XXll PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47
Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti i jedna
trećina članova Skupštine.
O prestanku rada udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova
prisutnih članova udruženja.

Član 48

U slučaju prestanka rada udruženja, imovina udruženja će se odlukom Skupštine
ustupiti drugoj nevladinoj organizaciji.

Član 49

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati
odredbe ‘Zakona o Nevladinim Organizacijama’.

Član 50

Ovaj statut stupa na snagu sa danom registracije nevladinog udruženja.

Potpisala dana 12.09.2020. godine u Podgorici:

Dr Tatyana Bosh, MD
Predsjedavajući osnivačke Skupštine